Algemene voorwaarden huurders

Algemene voorwaarden


KLIK HIER OM DE ALGEMENE VOORWAARDE IN PDF. TE DOWNLOADEN

 

Algemene voorwaarden WoninghurenXL B.V. (versie 1.2.03 / 14-05-2014, Groningen)
WoninghurenXL B.V. ingeschreven onder nummer 58717641 en handelt onder de handelsnaam WoninghurenXL en exploiteert de website welke oproepbaar is via www.woninghurenxl.nl. Door gebruik te maken van de diensten/producten geeft de bezoeker/gebruiker en/of contractant bekend te zijn en in te stemmen met de algemene voorwaarden, gedoneerd onder nummer en ter inzage liggende op het kantoor van WoninghurenXL B.V. en benaderbaar via www.woninghurenxl.nl
Deze algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met alle diensten welke direct aangeboden, danwel indirect worden aangeboden en benaderbaar zijn via www.woninghurenxl.

Artikel 1.                                                Definitie omschrijving
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities:
1.1 WoninghurenXL: De handelsnaam van WoninghurenXL B.V. ingeschreven onder nummer 58717641, vormende een woning(ver)huurportaal;
1.2 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, gedeponeerd onder nummer…………..;
1.3 Internetsite: de website van WoninghurenXL; www.woninghurenxl.nl welke via gelijke naam oproepbaar is;
1.3 Dienst: de dienstverlening(en) die door WoninghurenXL of samenwerkingspartners via www.woninghurenxl.nl aan zijn gebruikers wordt aangeboden waaronder, maar niet limitatief, wordt verstaan het kunnen plaatsen van advertenties met betrekking tot het huren/verhuren van woonruimte in de breedste zin des woords alsmede het verkrijgen van toegang tot, deze advertenties;
1.4 Bezoeker: één ieder die via de internetsite de aangeboden informatie/diensten van WoninghurenXL bekijkt, raadpleegt en/of opvraagt.
1.5 Gebruiker: Een natuurlijk en/of rechtspersoon die zich registreert, aanmeld of zich op enige andere wijze contracteert, danwel die gebruik maakt van de Dienst van WoninghurenXL danwel Diensten aanbiedt via de internetsite aan dienst gebruikers;
1.5.1. Woningzoekende: Elke gebruiker die een overeenkomst is aangegaan met WHXL en/of hiertoe een account heeft aangemaakt om zich toegang te verschaffen tot de geplaatste advertenties;
1.5.2 Verhuurder: Degene die de onroerende zaak in eigendom heeft danwel gemachtigd is om uit dienst naam of krachtens bevoegdheid de onroerende zaak te verhuren;
1.5.3 Intermediair: Elke natuurlijk of rechtspersoon welke uitsluitend bedrijfsmatig en/of beroepsmatig en in opdracht of machtiging in volledige bevoegdheid een onroerende zaak te huur aanbied van verhuurder.
1.6 Derden partij: Een derden partij waarbij WoningHurenXL een overeenkomst is aangegaan voor het leveren van diensten en/of producten via de internetsite, waaronder Florint Finance BV ingeschreven onder handelsnummer: 28054350
1.7 Account: Een persoonlijke (inlog)pagina op www.woninghurenxl.nl waarna gebruiker is ingelogd gebruik kan maken van de dienst van WoninghurenXL
1.8 Overeenkomst: één of meerdere overeenkomsten tussen gebruiker en WoninghurenXL op basis waarvan WoninghurenXL diensten aan de gebruiker ter beschikking stelt;
1.9 Advertentie: Het door gebruiker kenbaar maken van het voornemen te hebben gepresenteerde woning voor de verhuur beschikbaar te stellen;
1.10 Woning; de (on)roerende zaak of elke andere type aanduiding zoals deze in de advertentie staat vermeld die door gebruiker aangegeven wordt zoals, maar nadrukkelijk niet limitatief, kamer, studio appartement of hoekwoning;
1.11 Antecedentenonderzoek: een onderzoek naar het (historisch) betalingsgedrag van gebruiker alswel onderzoek naar het huur en bewoongedrag van gebruiker.
1.12 Huurzeker-pakket: Huurzeker-pakket, is een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waartoe opdrachtnemer aan opdrachtgever een dienstverlening levert voor de duur zoals in het HZP staat aangeven en zoals verder bepaald wordt onder de condities van de algemene voorwaarden zoals deze staan omschreven en zijn te vinden op www.florintfinance.nl/algemenevoorwaardenhzp.

 
Artikel 2.                 Algemeen bepalingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde van toepassing op iedere bezoeker en/of gebruiker van de internetsite, dan wel op de aangeboden diensten van WoninghurenXL of de indirect aangeboden diensten middels de internetsite. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen WoninghurenXL en gebruikers .
Iedere bezoeker en/of gebruik geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken, raadplegen of opvragen van informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.
2.2 WoninghurenXL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen danwel aan te vullen of het toepassingsbereik uit te breiden.
2.3 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.
2.4 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is enkel mogelijk na schriftelijke overeenstemming met WoninghurenXL, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. WoninghurenXL wijst bij voorhand Algemene Voorwaarde van gebruiker van de hand en stemt hier niet mee in.
2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn of zijn geweest op een rechtsverhouding tussen gebruiker en WoninghurenXL, wordt gebruiker geacht bij voorbaat kennis genomen te hebben van de Algemene Voorwaarden en met de toepasselijkheid ingestemd te hebben. Dit geldt zowel op gesloten als op nadien gesloten of te sluiten overeenkomsten.
2.6 Indien er sprake is van tegenstrijdige bepalingen tussen de gesloten Overeenkomst tussen gebruiker en WoninghurenXL en de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen in de Overeenkomst leidend
2.7 WoninghurenXL is gerechtigd rechten en verplichten welke voortkomen uit overeenkomsten tussen gebruiker en WoninghurenXL over te dragen aan een derden partij zonder verder akkoord van gebruiker. Gebruiker is hier mee bekend en gaat hier nadrukkelijk mee akkoord.


Artikel 3.                (Totstandkoming) overeenkomst
3.1 Overeenkomsten komen tot stand door het aanvragen door gebruiker van een account op grond waarvan WoninghurenXL diensten ter beschikking stelt.
3.1.1. Overeenkomst woningzoekende account; gebruiker verkrijgt, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen de mogelijkheid te reageren op de geplaatste advertenties op de internetsite gedurende de duur van de overeenkomst.
3.1.2. Overeenkomst verhuurder account; gebruiker verkrijgt, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen in privé naam  eigen advertenties te plaatsen, te beheren en te verwijderen.
3.1.3. Overeenkomst intermediair account; gebruiker verkrijgt, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen in eigen naam advertenties te plaatsen waarvoor gebruiker door verhuurder is gemachtigd.
3.2 Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan tot op het moment dat WoninghurenXL de aanvraag van gebruiker door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. WoninghurenXL is gerechtigd een aanmelding te weigeren zonder verdere opgave van reden.
3.3 Overeenkomsten zijn persoonlijk en zijn enkel bedoelt om persoonlijk toegang tot de diensten van WoninghurenXL te verkrijgen. Het verlenen van toegang van derden tot de diensten is nadrukkelijk verboden en gesloten overeenkomsten zijn niet overdraagbaar.
3.4 Alle overeenkomsten, gesloten tussen WoningHurenXL en gebruiker zijn persoonsgebonden en rusten op de persoon of rechtspersoon en zijn niet overdraagbaar


Artikel 4.                                Dienstverlening
4.1 Middels de internetsite van WoninghurenXL, een verhuurportaal voor woonruimte tracht WoninghurenXL verhuurders, intermediair en woningzoekende bij elkaar te brengen.  Tevens biedt WoninghurenXL op de internetsite informatie in de vorm van te huur staande woningen, algemene informatie met betrekking tot het huren en verhuren van woningen, financiële diensten, kredietwaardigheidsonderzoek en overige faciliterende diensten.
4.2 WoninghurenXL bemiddelt danwel adviseert gebruikers niet en dient door gebruikers nooit als dergelijk beschouwd te worden. WoninghurenXL speelt slechts een informatieve en faciliterende rol bij het tot elkaar brengen van partijen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het wel of niet tot stand komen van overeenkomsten tussen huurders en verhuurders en/of intermediairs. Tevens is WoninghurenXL niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomsten danwel voor de naleving hiervan.
4.3WoningHurenXL heeft met de grootst mogelijk zorg de inhoud en publicaties op de internetsite samengesteld. De informatie op de internetsite is grotendeels afkomstig van derden waaronder, mede noch uitsluitend de woningpresentaties, bedrijfsprofielen, advertenties, juridische informatie. WoningHurenXL kan voor de inhoud van deze informatie geen verantwoordelijkheid dragen.
4.4 WoningHurenXL biedt op de internetsite informatie aan de gebruiker(s) op “as is” basis met uitsluiting van uitdrukkelijke garanties, toezeggingen of vrijwaringen. WoningHurenXL garandeert niet dat gebruiker(s): Bevoegd zijn overeenkomsten aan te gaan met gebruikers of derden van aangeboden woonruimtes; Gebruiker daadwerkelijk de een overeenkomst zal sluiten; De woonruimte waarop deze overeenkomst betrekking op heeft van voldoende kwaliteit is danwel aan alle wettelijke voorschriften zal voldoen.
4.5 WoningHurenXL garandeert niet dat alle informatie (volledig) juist, geschikt, onrechtmatig en/of actueel is, mede hieronder verstaan de door gebruikers geplaatste woningen en advertenties.


Artikel 5.                 Huurzeker-pakketten
5.1 Het is gebruikers nagenoeg bekend dat alle advertenties aangeboden worden met een “Huurzeker-pakket”. Dit pakket is samengesteld door Florint Finance B.V. Bij het aanbieden van deze pakketten door gebruikers met een intermediair account of een verhuurder account vervult WoningHurenXL enkel een faciliterende rol, tenzij Florint opdrachtnemer is.
5.2 Gebruikers met een verhuurder account zijn er nadrukkelijk mee bekend dat hun woning in de advertentie wordt aangeboden aan gebruikers met daaraan gekoppeld een “Huurzeker-Pakket”. Bij het opstellen en digitaal versturen van een huurovereenkomst wordt er via de internetsite door Florint Finance B.V. aan woningzoekende een Huurzeker-pakket aangeboden. Florint Finance B.V. is zelf opdrachtnemer en alle vergoedingen komen Florint Finance ten gunsten.

5.3 Gebruikers met een intermediair account bieden in de advertentie een Huurzeker-pakket aan. Gebruikers zijn er nagenoeg mee bekend dat de aanbieder en opdrachtnemer enkel het door Florint Finance B.V. samengestelde model betreft alswel voorwaarden, condities en vergoedingen. De opdrachtnemer van het aangeboden pakket, de intermediair is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van al het geen in de overeenkomst danwel onderliggende voorwaarden en condities is overeengekomen. Alle vergoedingen zoals deze tussen woningzoekende en intermediair zijn overeengekomen vallen ten gunsten intermediair.
5.4 WoningHurenXL is nimmer aansprakelijke voor het aangaan van, naleving en/of uitvoering van deze overeenkomsten en mogelijke directe en/of indirecte schades die hieruit voortvloeien.


Artikel 6.                Opdracht tot dienstverlening derden
6.1 Middels inschrijving door woningzoekende ontstaat er een opdracht tot dienstverlening tussen woningzoekende en alle bij WoningHurenXL aangesloten Intermediairs.
6.2 De opdracht tot dienstverlening omhelst onder meer, maar nadrukkelijk niet limitatief; het zoeken namens woningzoekende naar geschikte woonruimtes, het onderhouden van contacten met diens verhuurrelaties, het organiseren en houden van bezichtigingen, het opstellen van (huur) overeenkomsten, inspecties en overige (administratieve) handelingen.
6.3 Indien er uit de werkzaamheden van intermediair, ten behoeve van woningzoekende, een overeenkomst tot het huren van een (woon)ruimte uit voorvloeit, is woningzoekende aan intermediair kosten verschuldigd. Onder een overeenkomst tot huur wordt verstaan een mondelinge en/of schriftelijke overeenstemming tussen woningzoekende en verhuurder tot het huren van de (woon)ruimte.
6.4 Het is intermediair toegestaan kosten in rekening te brengen bij woningzoekende voor het tot stand brengen van een overeenkomst tussen woningzoekende en verhuurder. De hoogte van deze kosten worden vooraf door partijen vastgesteld op één keer de maand huur vermeerderd met het op dat moment van toepassing zijnde BTW-tarief. Onder de maand huur wordt verstaan het totaal door woningzoekende te betalen huur bedrag aan verhuurder, met in begrip van eventueel voorschotten voor Nutsvoorzieningen en overige servicekosten zoals gespecificeerd in de huurovereenkomst.
6.5 Het is intermediair niet toegestaan deze door woningzoekende verschuldigde kosten (op directe wijze) in rekening te brengen wanneer de woonruimte via de internetsite aangeboden wordt en hier een Huurzeker-pakket aan gekoppeld is. Onder directe wijze wordt verstaan dat deze kosten als een opzichzelfstaande post in één keer of meerdere keren middels een gespreide betaling aan woningzoekende in rekening worden gebracht. Deze verschuldigde kosten dienen en kunnen door woningzoekende enkel voldaan worden middels (gespreide) betaling middels één van de aan de woonruimte gekoppelde Huurzeker-pakketten.
6.6 De intermediair handelt uitsluitend in de belangen van Woningzoekenden. Intermediair en geeft nadrukkelijk aan dat er geen opdracht tot dienstverlening of elke andere overeenkomst tussen hen en verhuurder bestaat die strekt tot het behartigen van diens belangen tot verhuur van woonruimte waar enige vorm van (financiële) tegenprestatie tegenover staat.
6.7 Intermediair adviseert woningzoekende of derden nooit over de overeen te komen huurprijs, hoogte van de door te bereken servicekosten, vaste vergoedingen of andere kosten die in verband staan met de gesloten of te sluiten (huur)overeenkomst.
6.8 Alle intermediairs die op basis van een overeenkomst een gebruikers account hebben verkregen bij WoningHurenXL, machtigen WoningHurenXL om uit diens naam een overeenkomst tot dienstverlening, zoals dat in dit artikel en deze algemene voorwaarden is omschreven, af te sluiten met alle woningzoekenden  die via WoningHurenXL een woningzoekende account hebben verkregen. Dit inhoudende dat wanneer woningzoekende zich inschrijft en de daarbij behorende opdracht tot dienstverlening verstrekt, een woning huurt via één van de bij WoningHurenXL aangesloten intermediair, waarbij geen seperate opdracht tot dienstverlening ten grondslag ligt deze overeenkomst en opdracht tot dienstverlening geldt. Indien woningzoekende al of nadien een opdracht tot dienstverlening sluit met één of meer aangesloten intermediairs prefereert deze boven de opdracht tot dienstverlening, welke is afgesloten via WoningHurenXL.
6.9 In afwijking van het geen bepaald in artikel 14.2 van deze algemene bepalingen eindigt de opdracht tot dienstverlening tussen woningzoekende en aangesloten intermediairs niet, wanneer de overeenkomst tot het gebruik van de woningzoekende account is verlopen en beëindigd. De opdracht tot dienstverlening die gesloten is tussen woningzoekende, aangesloten Intermediairs verloopt van rechtswege 6 maanden na het aanmaken van een gebruikersaccount van de woningzoekende.
6.10 Alle werkzaamheden van aangesloten Intermediairs die voortvloeien uit en verricht worden naar aanleiding van het oorspronkelijke contact die lijden tot een (huur)overeenkomst tussen woningzoekende en verhuurder tot het huren van een woonruimte, ook wanneer die niet (oorspronkelijk) is aangeboden via de internetsite vallen onder de opdracht tot dienstverlening. 

Artikel 7.                Antecedentenonderzoek
7.1 Een gebruiker geeft middels het aanvragen van een woningzoekende account en het voor akkoord geven bij inschrijving middels het aanvinken van “akkoord antecedentenonderzoek” nadrukkelijk toestemming aan gebruikers met een Intermediair of een verhuurder account om een antecedentenonderzoek uit te voeren.
7.1.1 Antecedentenonderzoek kan enkel door verhuurders uitgevoerd worden op die woningzoekende die contact hebben opgenomen via de diensten van WoninghurenXL met de betreffende verhuurder.
7.1.2 Antecedentenonderzoek kan enkel door intermediairs uitgevoerd worden op woningzoekende met een gebruikers account en op derden nadat die daartoe schriftelijk danwel digitiaal toestemming hebben verleent.
7.2 Het antecedentenonderzoek bestaat;
a; uit het opvragen van een kredietwaardigheidsonderzoek, gebaseerd op historisch betaalgedrag
b; check-sociaal, gebaseerd op registratie in het NMOH (GGN verhuursignaal)
c; legitimatiebewijscontrole, controle van registraties op deze legitimatie (ministerie van Justitie)
7.3 WoningHurenXl verkrijgt data van, GGN B.V. en Interum Justitia B.V en bewerkt noch verrijkt deze data niet. Genoemde partijen verkrijgen data van derden en brengen enkel een verbinding tot stand tussen de data verstrekker en WoningHurenXL.
7.4 De verkregen data is afkomstig van historisch betalingsverkeer/betalingsgedrag, gedragingen en registraties. Op basis hiervan is toekomstig betalingsgedrag statisch te voorspellen.
7.5 WoningHurenXL is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit de beslissing die gebaseerd is op de resultaten uit één of meer uitgevoerde antecedentenonderzoeken verkregen via WoningHurenXL. WoningHurenXL geeft geen enkele garantie en kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de verkregen data.
7.6 Intermediair en verhuurder zijn zelf volledig verantwoordelijk voor interpretaties van de verkregen data en rapportage en de daaruit voorvloeiende beslissingen. WoningHurenXL adviseert in deze niet en verstrekt data en rapportages objectief zonder hier enig waarde oordeel aan te verbinden.
7.7 Het is verhuurder of intermediair van het verkregen antecedentenonderzoek niet toegestaan, in welke vorm dan ook, aan betrokkenen of derden de verkregen data of rapportages ter beschikking of ter inzage te stellen. Doorleveren of publicatie is nadrukkelijk niet toegestaan.


Artikel 8.                 Onderhoud
8.1 WoningHurenXL is gerechtigd te allen tijde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de internetwebsite. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden is WoningHurenXL gerechtigd de website of de daarvan uitmakende onderdelen (tijdelijk) buitenwerking te stellen, zonder dat hierdoor enig recht van gebruiker op schadevergoeding jegens WoningHurenXL ontstaat.


Artikel 9.                 Gebruik van de dienstverlening
9.1 Gebruiker garandeert dat alle verstrekt gegevens bij het aanmaken danwel nadat de account is aangemaakt, juist, op waarheid berusten en actueel is.
9.2 Gebruik is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle geplaatste informatie; dat deze overeenkomt met de werkelijkheid; dat de inhoudt niet in strijd is met de gelden wet- en regelgeving danwel onrechtmatig is. Tevens garandeert gebruiker de internetsite niet de misbruiken. Onder het misbruiken wordt uitdrukkelijk, maar niet limitatief verstaan; het verspreiden van discriminerende/beledigende boodschappen; het plaatsen van teksten met seksuele toespelingen; het plaatsen van teksten die de reputatie van WoningHurenXl kan schaden.
9.3 Het is gebruikers verboden elke vorm van contactinformatie in de geplaatste advertentie of aanmelding te plaatsen daar waar deze velden niet specifiek voor bedoelt zijn.
9.4 Het plaatsen van URL’s naar andere websites in advertenties is uitdrukkelijk verboden.
9.5 WoningHurenXL heeft te alle tijden het recht teksten, boodschappen, advertenties en/of accounts te verwijderen, te wijzigen of de deactiveren zonder verdere uitleg of recht op schadevergoeding.
9.6 Het is gebruikers verplicht om accounts en geplaatste advertenties actueel te houden en bij verandering van status als zodanig aan te passen binnen 24 uur.
9.7 Het gebruik van het wachtwoord voor de gebruikersaccount is persoonsgebonden en gebruiker is niet gerechtigd om het wachtwoord te verstrekken aan derden. Ook is gebruiker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van zijn account en wachtwoord. Gebruiker vrijwaart WoningHurenXL ten alle aanspraken van derden inzake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het gebruik van de account en wachtwoord niet door de account gebruiker.


Artikel 10.                              Privacy / Spam / Harvesten

10.1 WoningHurenXL zal met de grootst mogelijke zorg en zorgvuldigheid omgaan met de door u verstrekte (persoons)gegevens. WoningHurenXL zal zich nadrukkelijk weerhouden van het publiceren, dupliceren op bekend maken van de door gebruiker verstrekte gegevens, uitgesloten het geen bepaald in artikel 7.
10.2 Gebruiker geeft middels akkoord op deze algemene voorwaarden toestemming om de door gebruiker verstrekte gegevens vast te leggen en te gebruiken om het gebruik van de dienst te bevorderen. Dit houdt onder meer in dat gebruiker toestemming geeft aanbiedingen van producten en/of diensten van WoningHurenXL of andere bedrijfsonderdelen van de Focus Vastgoed Groep en de door hun zorgvuldig geselecteerde bedrijven te ontvangen op het door gebruiker verstrekte email of huisadres. Indien WoningHurenXL of de Focus Vastgoed Groep hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met opgegeven voorkeuren.
10.3 Het is woningzoekende nagenoeg bekend dat intermediairs en verhuurders toegang hebben tot het aangemaakte zoekprofiel van woningzoekende. In het gedeelte van het zoekprofiel dat toegankelijk is worden geen contactgegevens van woningzoekende vermeld. Wel is voornaam, achternaam, geboortedatum en de gewenste woning inzichtelijk.
10.4 Indien de gebruiker zijn gegevens via de internetsite aan derden te verstrekken, is WoningHurenXL op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Het is de ontvanger van de persoonsgegevens, hieronder ook telefoon en of emailadres gerekend, enkel en alleen toegestaan deze te gebruiken met het oog op het sluiten van overeenkomsten met de Gebruiker met betrekking tot de aangeboden of gevraagde woning of andere geleverde dienst via WoningHurenXL.
10.5 Het is gebruiker onder geen enkel beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor andere (commerciële)doeleinden, zoals het direct of indirect promoten van de producten en/of diensten indien deze niet in direct verband staan met het tot stand komen van een overeenkomst voor het huren van de woning waarop het oorspronkelijk contact betrekking had. Indien gebruiker in strijd handelt met het geen in dit artikel is beschreven verbeurt WoningHurenXL een direct opeisbare boete van € 500, per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis. Tevens heeft WoningHurenXL het recht de account direct te deactiveren zonder dat gebruiker recht heeft op restitutie van de betaalde vergoedingen voor het gebruik van de account.


Artikel 11.                              Intellectuele rechten
11.1 Alle intellectuele rechten met betrekking tot de internsite, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s beeld- en geluidmateriaal en overige materialen berusten bij WoningHurenXL. 8.2 De databankrechten, merkrechten en domeinnaam zijn in eigendom van de Focus Vastgoed Groep.
11.2 Het geen in dit artikel is beschreven is met uitzondering van het materiaal dat door gebruikers is geleverd in de advertenties danwel in andere berichten uitgesloten.
11.3 Het is gebruiker danwel ieder ander natuurlijk of rechtspersoon niet toegestaan enige inhoud, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, te verspreiden of op welke wijze te gebruiken of te verwerken.


Artikel 12.                              Overmacht
12.1 Het kan WoningHurenXL niet aangerekend worden indien het leveren van één of meer diensten waartoe gebruiker een gebruikersaccount heeft aangemaakt niet geleverd kan worden, indien WoningHurenXL hiertoe verhinderd is door overmacht. Gebruiker heeft geen recht op compensatie of schadevergoedingen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers, zoals Hostingpartij, provider en/of dataverstrekkers.

Artikel 13.                              Prijzen & Betalingen
13.1 Alle producten en diensten die afgenomen kunnen worden via een woningzoekende account zijn prijzen inclusief het geldende BTW tarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
13.2 Alle producten en diensten die afgenomen kunnen worden via een verhuurder account zijn prijzen inclusief het geldende BTW tarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
13.3 Alle producten en diensten die afgenomen kunnen worden via een intermediair account zijn prijzen exclusief het geldende BTW tarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
13.4 Facturatie aan gebruiker vind uitsluitend digitaal plaats en aan gebruiker verzonden per email.
13.5 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na facturatiedatum, tenzij anders is overeengekomen.
13.6 WoningHurenXL is gerechtigd prijswijzigingen of wijzigingen in tarieven aan gebruikers door te voeren. De hoogte/verlaging van de prijswijziging is door WoningHurenXL vrij te bepalen, met uitzondering van periodieke betalingen waar een overeenkomst aan ten grondslag ligt. Dergelijke prijswijzigingen kunnen nimmer meer bedragen van 2,5%. Prijswijzigingen gaan direct in na bekendmaking op we internetsite, tenzij anders vermeld.
13.7 Alle aan WoningHurenXL verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
13.8 Indien een overeenkomst (vroegtijdig) wordt beëindiging, om welke reden dan ook, is WoningHurenXL niet verplicht tot restitutie van het enige betalingen
13.9 Gebruikers van een intermediair account zijn verplicht WoningHurenXL te machtigen om verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven van zijn bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen die voortvloeien uit het hebben / gebruik van een intermediair account worden achteraf per maand gefactureerd.
13.10 Indien de automatische incasso niet mogelijk blijkt wordt dit aan gebruiker meegedeeld en dient gebruiker het geen verschuldigd binnen 15 dagen na mededeling over te schrijven op de bankrekening van WoningHurenXL. Is ook binnen dit termijn niet betaald dan is gebruiker automatisch in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie nodig is. Gebruiker is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door WoningHurenXL, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
13.11 Na ingebrekestelling van gebruiker is WoningHurenXL gemachtigd (onderdelen) van de account van gebruiker buitenwerking te stellen. Tevens is gebruiker, naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 14.                              Duur en beëindiging
14.1 Elke overeenkomst tussen WoningHurenXL en gebruiker wordt aangegaan voor de periode van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk danwel digitaal is overeengekomen. Na het verstrijken wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een periode van één jaar, ongeacht de lengte van de eerste periode van de overeenkomst.
14.2 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Opzeggingen dienen schriftelijk danwel per email plaats te vinden en door WoningHurenXL te worden bevestigd en ten minsten 2 kalendermaand voor de (stilzwijgende) verlening plaats vinden.
14.3 Vroegtijdige beëindiging geeft gebruiker geen recht op restitutie van de betaalde vergoeding. Ook worden eventuele eenmalige en/of vooraf verschuldigde bedragen of periodieke betalingen worden niet gerestitueerd aan gebruiker.
14.4 Ingeval één der partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.


Artikel 15.                              Koop op afstand
15.1 WoningHurenXL wil gebruikers er expliciet op wijzen dat de bedenktijd, zoals bepaald in de wet Koop of Afstand niet van toepassing is op de aanschaf van producten en diensten via WoningHurenXL. Na overeenkomst is de dienst direct in gebruik en zijn beperkt in tijd dat deze te gebruiken. Bij alle diensten staat aangeven, vanaf het moment van aanschaf tot de termijn dat deze verlopen hoelang deze diensten nog gelding zijn. Alle betaalde producten van WoningHurenXL worden direct geleverd door WoningHurenXL.nl na het voldoen van de verschuldigde bedragen, tenzij anders nadrukkelijk overeengekomen.


Artikel 16.                              Aansprakelijkheid
16.1 WoningHurenXL is niet aansprakelijk voor het aangaan van, naleving en/of uitvoering van overeenkomsten tussen gebruikers die elkaar gevonden hebben via de internersite. De gebruikers maken gebruik van de internetsite als passief medium om het gebruikers mogelijk te maken elkaar te vinden. WoningHurenXL is niet verder betrokken bij partijen, noch heeft en houdt enig toezicht hierop. Hieruit voortvloeiende dat WoningHurenXL geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid, het naleven van wet- en regelgeving, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid gebruikers.
16.2 WoningHurenXL is niet aansprakelijk voor alle aangeboden informatie in onder meer advertenties, waaronder nadrukkelijk de hoogte van de huurprijs van de woning zoals deze aan wordt aangeboden en inbreuk op eventuele intellectuele eigendomsrechten. De door gebruiker aangeboden informatie wordt niet door WoningHurenXL gecontroleerd. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun handelen via de internetsite.
16.3 WoningHurenXL is enkel aansprakelijk indien er sprake is van toerekenbare tekortkoming en/of opzet in de nakoming van de overeenkomst met gebruiker. De aansprakelijkheid is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de voor de overeenkomst bedongen vergoeding (excl. BTW). Bij langlopende overeenkomsten, hieronder verstaande overeenkomsten met een looptijd van minimaal 1 jaar, wordt de bedongen vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen, bedongen voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet in het lopende jaar.
16.4 Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van WoningHurenXL.nl te herstellen of op te heffen, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
16.5 Alle vormen van aansprakelijkheid van WoningHurenXL.nl voor indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk, maar niet limitatief begrepen, gevolgschade, winstderving en omzetderving, schade veroorzaakt door derden die gebruik maken/hebben gebruikt van dienst(en) van WoningHurenXL is uitgesloten.
16.6 WoningHurenXL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door omzeiling van technische voorzieningen door gebruiker en/of derden.


Artikel 17.                              Klachten & Geschillen
17.1 Klachten dienen door gebruiker of derden per omgaande gemeld te worden via info@whxl.nl ter voorkoming van eventuele escalatie of beperking van (gevolg)schade.
17.2 Op de overeenkomsten tussen WoningHurenXL en gebruikers en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voor beoordeling voorgelegd dienen te worden aan het Kantongerecht zullen worden voorgelegd in het Arrondissement Groningen

Wij werken samen met:
  • Intrum Justitita
  • PayPal
  • iDeal
  • Florint Finance
  • GGN